Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
200
6
Doda
tak
ND (neutralna gustoæa) Filter
Filter s brojnim stupnjevima gustoæe koju prilagoðava svjetlost bez utjecaja na samu snimku.
Redukcija buke
Postupak koji reducira buku (nepravilnosti i neujednaèenosti snimke) uzrokovane sporom 
brzinom okidaèa.
NTSC/PAL
Ovo su formati video izlaza. NTSC se uglavnom koristi u Japanu, Sjevernoj Americi i Južnoj 
Koreji. PAL se uglavnom koristi u Europi i u Kini.
Stupanj kvalitete
Ovo se odnosi na omjer kompresije snimke. Što je niža kompresija, to je snimka detaljnija. 
Snimka je grublja što je stupanj kompresije viši.
| Informacije
Nepromjenjene snimke koje izlaze iz CCD-a. Izvorne snimke su informacije prije nego ih 
kamera procesira. Dodajte postavke koje se dodaju prije snimanja u drugim formatima (kao 
što je balans bijelog, kontrast, ton boje, i oštrina) individualno za svaku snimku. Takoðer, 
RAW su 12-bitne informacijje koje sadrže 16 puta više informacija od 8-bitnih JPEG ili TIFF 
dokumena. Premjestite RAW na Vaše raèunalo pomoæu software-a koji je priložen da stvorite 
snimke s razlièitim postavkama, kao što su JPEG ili TIFF.
Snimljeni pikseli
Naznaèuje velièinu snimke brojem piksela. Što je više piksela koji sastavljaju snimku, to je 
veæa velièina snimke.
Osjetljivost
Stupanj svjetlosti. S visokom osjetljivosti, snimke se mogu snimati s velikom brzinom 
okidaèa èak i na mraènim mjestima, tako reducirajuæi trešenje kamere. No, snimke s 
visokom osjetljivosti više su podložne buci.
Brzina okidaèa
Duljina vremena koje je okidaè otvoren i svjetlo udara CD. Kolièina svjetla koja udara CCD 
može se promjeniti promjenom brzine okidaèa.
sRGB (standardni RGB)
Meðunarodni standard za prostor boje koji odreðuje IEC (Meðunarodna elektrotehnièka 
udruga). Definiran je iz prostora za boje PC monitora i takoðer se koristi kao standardni 
prostor boja za Exif.