Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
207
6
Doda
tak
• Ova garancija ne utjeèe na osnovna prava kupca.
• Lokalna garancija koja je na raspolaganju kod PENTAX distributera u nekim 
državama može imati prednost nad ovom garancijom. Zato preporuèamo da 
prouèite garanciju koju ste dobili kad ste kupili kameru ili da kontaktirate PENTAX 
distributera u Vašoj državi da dobijete više informacija ili primjerak garancije.
Baterije ne spadaju u kuæno smeæe. Molimo da ih bacite na mjesto predviðeno za baterije.
Stare ili pokvarene kamere takoðer ne spadaju u kuæno smeæe.
Molimo da se Vaše stare kamere riješite na naèin koji je dobar za okolinu ili je vratite nama.
CE oznaka je znak podržavanja pravila Europske Unije.