Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
1
Mi smo posvetili posebnu paznju sigurnosti ovog proizvoda. Kod koristenja, molimo da 
obratite posebnu paznju na dijelove oznacene ovim simbolima.
 
Upozorenje
• Nemojte rastaviti ili modificirati kameru. Unutar kamere ima dijelova koji su pod 
visokim naponom, te postoji rizik od elektricnog udara.
• Ako je unutrasnjost kamere otvorena nakon pada ili ostecenja kamere na koji drugi 
nacin, ne diraje dijelove koji su izlozeni. Postoji opasnost od elektricnog udara.
• Da izbjegnete moduænost da se SD memorijska kartica sluèajno proguta, èuvajte je 
dalje od dodira male djece. Smjesta potražite hitnu medicinsku pomoæ ako netko 
karticu sluèajno proguta.
• Opasno je omotati traku za drzanje kamere oko vrata. Nemojte dozvoliti djeci da stave 
traku oko vrata.
• Nemojte gledati direktno u sunce kroz kametu kad je spojena telegrafska leca jer 
gledanje u sunce moze ostetiti Vase oci. Gledanje direktno kroz telegrafsku lecu 
moze uzrokovati slijepilo.
• Cuvajte baterije izvan dodira djece. Potrazite hitnu medicinsku pomoc ako netko 
slucajno proguta bateriju.
• Uvijek koristite samo adapter za struju koji je proizveden za vasu kameru, s tocnim 
naponom i snagom. Koristenje adaptera koji nisu za ovaj proizvod, ili koristenje adaptera 
a drugacijim naponom ili snagom moze uzrokovati pozar, elektricni sok, ili kvar kamere.
• Ako se pojave bilo kakve nepravilnosti pri koristenju kamete, kao na primjer dim ili 
neobicni miris, smjesta iskljucite kameru, izvadite baterije ili iskljucite adapter za 
struju i kontaktirajte najblizi PENTAX servisni centar.
• Za vrijeme olujke, iskljucite i nemojte koristiti vas adapter za struju. Nastavite li ga 
koristiti, moguce je da prouzrocite kvar kamere, pozar, ili elektricni udar.
ZA SIGURNO KORIŠTENJE VAŠE KAMERE
Upozorenje
Ovaj simbol oznaèava da kršenje uputstva može rezultirati ozbiljnom 
fizièkom ozljedom.
Pažnja
Ovaj simbol oznaèava da kršenje uputstva može rezultirati manjom 
fizièkom ozljedom ili materijalnim gubitkom.
O KAMERI