Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
29
2
Poèe
tak kor
tenja
Umetanje/vaðenje SD memorijske kartice
Snimke su pohranjenje na SD memroijskoj kartici. Provjerite da je kamera iskljucena prije 
nego umetnete ili izvadite SD memorijsku karticu (proizvodn u slobodnoj prodaji).
1
Povucite poklopac kartice u 
smjeru strelice (
1) i tada ga 
podignite (
2).
2
Umetnite karticu sve do kraja s 
naljepnicom na SD memorijskoj 
kartici okrenutoj prema LCD 
monitoru.
Pritisnite SD memorijksu karticu jednom 
prema unutra da bi ste je izvadili.
3
Zatvorite poklopac kartice (1
i tada ga pomaknite u smjeru 
strelice (
2).
• Ne vadite SD memorijsku karticu dok svijetli lampica.
• Formatirajte novu SD memorijsku karticu. Takoder formatirajte SD memorijsku karticu 
korištenu s drugim kamerama. Pogledajte “Formatiranje SD Memorijske Kartice” 
(str.165) za detalje o formatiranju.
Do kraja zatvorite poklopac kartice. Kamera 
se neæe ukljuèiti ako je poklopac otvoren.
2
1
2
1