Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
30
2
Poèe
tak kor
tenja
Oprez pri koristenju SD memorijske kartice
• SD memorijska kartica ima prekidac koji 
osigurava karticu od promjena. Ako je prekidac 
na LOCK poziciji, nove informacije ne mogu biti 
snimljene na karticu, niti postojece mogu biti 
obrisane ili kartica formatirana.
• Budite oprezni ako SD memorijsku karticu vadite odham nakon koristenja kamere je bi 
kartica mogla biti vruca.
• Nemojte vaditi SD memorijsku karticu ili iskljucivati kameru dok se informacije snimaju 
na karticu, dok pregledavate snimke, ili dok je kamera spojena na Vase racunalo USB 
zicom. To moze uzrokovati nestanak snimki s kartice ili njen kvar.
• Nemojte savijati SD memorijsku karticu ili je izlagati jakom udaru. Drzite je dalje od vode 
i cuvajte je daleko od visokih temperatura.
• Nemojte vaditi SD memorijsku karticu za vrijeme formatiranja. Karticu tako mozete trajno 
unistiti.
• Informacije na SD kartici mogu biti obrisane u slijedecim slucajevima. PENTAX nije 
odgovoran na bilo koje izgubljene snimke ako
(1) korisnik nepravilno rukuje SD memorijskom karticom.
(2) je SD memorijska kartica izlozena statickom elektricitetu ili elektricnom utjecaju.
(3) kartica nije koristena dugo vrijeme.
(4) karticu ili bateriju izvadite za vrijeme snimanja na karticu ili bilo koje druge aktivnosti 
s karticom.
• SD memorijska kartica ima ogranièen životni vijek. Ako je duže vrijeme ne koristite, 
informacije na njoj mogu postati neèitljive. Redovno pohranite važne informacije na raèunalo.
• Izbjegavajte korištenje ili èuvanje kartice gdje može biti izložena statièkom elektricitetu ili 
elektriènim smetnjama.
• Izbjegavajte korištenje ili èuvanje kartice na direktnom suncu ili gdje može biti izložena 
naglim promjenama u temperaturi ili kondenzaciji.
• Za informacije o kompatibilnim SD memorijskim karticama, posjetite PENTAX web 
stranice ili kontaktirajte najblizi PENTAX servisni centar.
• Formatiranje nove SD memorijske kartice. Takoder formatirajte SD memorijske kartice 
koristene u drugim kamerama. 1Formatiranje SD Memorijske Kartice (str.165) 
• Ako namjeravate baciti, darovati ili prodati svoju SD memorijsku karticu, provjerite da ste 
u potpunosti obrisali sve infomracije na kartici ili je uništite ako sadrži osobne ili 
povjerljive podatke. Formatiranje SD memorijske kartice ne mora u potpunosti obrisati 
informacije tako da ih se ne bi moglo povratiti pomoæu posebnih programa za povrat 
obrisanih informacija. Postoje programi koji se mogu kupiti koji mogu u potpunosti uništiti 
sve informacije na kartici. U svakom sluèaju, informacijama na SD memorijskoj kartici 
rukujte na vlastiti rizik.
Okidaè za zaštitu
od snimanja