Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
33
2
Poèe
tak kor
tenja
Pocetni odabir
Prvi puta kada ukljucite kameru nakon kupnje, «Pocetni odabir» izbornik ce se pojaviti na 
LCD monitoru. Pratite uputstva koja slijede da odaberete jezik koji ce biti prikazan na 
monitory i trenutni datum i sat. Jednom kad namjestite te odabire, vise ih necete morati 
namjestati kad ukljucite i iskljucite kameru.
Mozete odabrati jezik na kojem su prikazani izbornici, poruke o greskama, itd izmedu 
engleskog, francuskog, njemackog, spanjolskog, talijanskog, svedkog, nizozemskog, 
ruskog, korejskog, kineskog (tradicionalnog/pojednostavljenog) i japanskog.
1
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
2
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mnop) odaberite 
željeni jezik.
Standardna postavka je engleski. 
3
Pritisnite 
4 gumb.
Odabir standardnog jezika
OK
English
New York
DST
Initial Settings
OK
Cancel
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Cancel