Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
35
2
Poèe
tak kor
tenja
Odaberite trenutaèni datum i vrijeme i naèin prikaza.
1
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
Okvir se pomakne na [mm/dd/yy].
2
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mn) odaberite naèin 
prikaza datuma.
3
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
Okvir se pomakne na [24H].
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mn) odaberite 24h 
(24-satni prikaz) ili 12h (12-satni prikaz).
5
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p).
Okvir se vrati na [Date Style].
6
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n).
Okvir se pomakne na [Date].
Biranje datuma i sata
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel