Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
37
2
Poèe
tak kor
tenja
Stavljanje lece
Sve vrste ekpozicije su moguæe pri korištenju DA, D FA, FA J ili drugih leæa s otvorom blende 
s s (Auto) postavkom. Neke funcije su ogranicece kad lece nisu namjestene na otvor blende 
nad s (Auto). Takoder pogledajte “Bilješke o [Using Aperture Ring]” (str.184). Druge leæe i 
dodatna oprema ne mogu se koristiti sa standardim postavkama kamere. Uzmite u obzir 
vrijeme okidaèa kad koristite prsten za blendu [Using aperture ring] kod odabranih postavki 
funkcija. (str.103)
1
Provjerite da je kamera iskljucena.
2
Skinite poklopac tijela (1
i poklopac leæe (
2).
Uvijek stavite lecu prema dolje da je zastitite 
od ostecenja, kao i prostor oko lece.
3
Poravnajte crvene tocke na kameri 
i na leci i osigurajte take da lecu 
okrenete u smjeru kazaljke na satu 
sve dok ne klikne.
Nakon spajanja, provjerite da je leca sigurno 
na kameri. Takoder provjerite da su crvene 
tocke na vrhu i da se dio koji ste dodali ne 
mice.
Iskljucite kameru prije stavljanja ili skidanja lece da sprijecite iznenadno gibanje lece.