Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
38
2
Poèe
tak kor
tenja
4
Skinite prednji poklopac lece tako 
da gurnete oznacene dijelove 
prema gore.
Da skinete leæu, pritisnite gumb za 
otkljuèavanje leæe (3) i okrenite leæu suprotno 
smjeru kazaljke na satu.
• Poklopac tijela kamere (1) je poklopac koji štiti kameru od ošteæenja i prašine pri 
transportu. Poklopac tijela kamere K može se kupiti posebno i da se zakljuèati.
• Mi ne preuzimamo odgovornost za nezgode, ostecenja ili kvarove izazvane koristenjem 
leca drugih proizvodaca.
• Tijelo kamere i leca sadrze kontakte i AF spoj. Prasina, smece ili korozija mogu ostetiti 
elektricni sistem. Ocistite kontakte mekom suhom maramicom.
3