Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
64
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Koristite funkciju za zakljuèavanje ogledala ako je oèito da se kamera trese èak i kad koristite 
prekidaè žice (dodatna oprema) ili daljinski upravljaè (dodatna oprema).
Kad snimate s odgodom od 2 sekunde, ogledalo iskoèi kad okidaè otpustite 2 sekunde nakon 
što ga pritisnete, te tako izbjegmete vibraciju ogledala.
Pratite postupak opisan dolje da snimate dok je ogledalo zakljuèano.
1
Montirajte kameru na stativ. 
2
Pomoæu 
{ gumba i èetverosmjernog upravljaèa (
m) odaberite 
Z (odgoda 2 sekunde).
1 Snimanje s odgodom (str.57)
3
Fokusirajte subjekt.
4
Pritisnite okidaè do kraja.
Ogledalo iskoèi i snimka je snimljena 2 sekunde kasnije. Zakljuèana AE je omoguæena 
s vrijednošæu ekspozicije odreðenom èas prije nego iskoèi ogledalo.
Korištenje funkcije ogledala za spreèavanje trešenja kamere