Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
65
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Pregled snimki
Snimke mozete pregledati na kameri.
1
Pritisnite Q gumb nakon što 
snimite snimku.
Posljednja snimljena snimka 
(snimka s najvecim brojem dokumenta) 
prikazana je na LCD monitoru.
Pregled snimki
Koristite priloženi PENTAX PHOTO Browser 3 software da pregledate snimke na 
raèunalu. Pogledajte “PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 
uputstva za korištenje” za detalje.
100-0046
100-0046
100-0046