Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
69
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
1
Pritisnite Q gumb.
Posljednja snimljena snimka (snimka s 
najvecim brojem dokumenta) prikazana je na 
LCD monitoru.
2
Okrenite e-izbornik na lijevo 
(prema 
f).
Do devet malih prikaza biti æe istovremeno na 
ekranu. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè da 
(
mnop) odaberete snimku. Traka sa 
snimkama pokaže se na dnu ekrana. Kad 
odaberete željenu snimku u tom redu, 
pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n) da 
prikažete iduæih devet snimaka.
[?] se pojavi za snimku koja ne moze biti 
prikazana.
3
Okrenite e-izbornik na desno 
(prema 
y) ili pritisnite 
4 gumb.
Pokaze se odabrana snimka na prostoru 
cijelog ekrana.
100-0046
100-0046
100-0046
Select&Delete
100-0046
Traka za odabir
Okvir
100-0046
100-0046
100-0046