Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
70
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Mozete pregledati sve snimke na Vasoj SD memorijskoj kartici za redom. 
Da zapocnete prijekciju, koristite izbornik prikazan na LCD monitoru.
1
Pritisnite Q gumb i pomoæu 
èetverosmjernog upravljaèa (
op
odaberite snimku koju želite da 
bude prva.
Posljednja snimljena snimka (snimka s 
najveæim brojem dokumenta) biti æe prva 
prikazana na LCD monitoru.
2
Pritisnite 
{ gumb.
Fn izbornik se pojavi.
Projekcija
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn