Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
74
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
1
Pritisnite 
{ gomb kod pregleda.
Fn izbornik se pojavi.
2
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
o).
Ekran za odabir filtera se pojavi.
3
Koristite èetverosmjerni upravljaè (
op) da odaberete snimku.
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mn) odaberite filter.
Odaberite filter i pogedajte efekt na snimku. Nastavite na korak 5 ako je [Color] 
opcija odabrana. Nastavite na korak 7 ako je [B&W] ili [Sepia] odabrano.
5
Ako je [Color] odabrano, okrenite 
e-izbornik da odaberete boju 
filtera.
Odaberite izmeðu 18 filtera boja: 9 osnovnih 
boja (crvena, naranèasta, žuta, žuto-zelena, 
zelena, crvena, plava, indigo i ljubièasta) i istih 
9 boja tamnije nijanse.
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
B&W
B&W
B&W
OK
OK
OK
OK
Color
Color
Color
OK
OK
OK
OK