Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
75
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
6
Odredite stanjenje pomocu 
e-izbornika ako ste odabrali filter 
za stanjivanje ili mekost ako ste 
odabrali filter za mekoæu.
Okrenite suprotno smjeru kazaljke na satu za 
širu snimku i u smjeru kazaljke na satu za uzu 
snimku. Odaberite mekoæu s jednog od tri 
nivoa ako ste odabrali filter za mekoæu.
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) 
odaberite snimku. Snimka se pojavi odreðene 
tanjine ili mekoæe.
7
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran za potvrdu odabira se pojavi.
8
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
m) odaberite [Save as].
9
Pritisnite 
4 gumb.
Filtrirana snimka je sacuvana pod drugim imenom.
Slim
Slim
Slim
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
OK
Save image as a new file
Save image as a new file
Save image as a new file
Save as