Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
80
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Možete zaštititi snimke, filmove i zvukove od sluèajnog brisanja.
1
Pritisnite Q gumb i pomoæu 
èetverosmjernog upravljaèa (
op
odaberite snimku.
Posljednja snimljena snimka (snimka s 
najveæim brojem dokumenta) biti æe prva 
prikazana na LCD monitoru.
2
Pritisnite Z gumb.
Ekran zaštite se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
m) odaberite 
[Protect].
4
Pritisnite 
4 gumb.
Odabrana snimka je zasticena.
Zastita snimki od brisanje (Zastita)
Cak i zasticene snimke su obrisane s SD memorijske kartice ako je formatirate
• Odaberite [Unprotect] u koraku 3 da otkažete postavke zaštite na svim snimkama 
i zvukovima.
• Y simbol je prikazan kad pregledavate zasticene snimke. (str.28)
100-0046
100-0046
100-0046
Protect
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
OK
Unprotect
Unprotect
Unprotect
All images
All images
All images