Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
84
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
2
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
m).
DPOF ekran se pojavi.
3
Pritisnite 
{ gumb.
Ekran za DPOF postavke za sve snimke 
se pojavi.
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite broj 
primjeraka i želite li umetnuti datum (O) ili ne (P).
Pogledajte Korake 4 i 5 “Stampanje pojedinacnim snimaka” (str.83) za detalje kako da 
odaberete postavke.
5
Pritisnite 
4 gumb.
DPOF postavke za sve snimke su sacuvane i kamera se vrati na pregled snimki.
Broj primjeraka odreden u postavkama primjenjuje se na sve snimke. Prije stampanja, 
provjerite da je taj broj tocan.
Postavke za pojedinacne snimke su ponistene kad odaberete postavke za sve snimke.
00
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
All images
All images
OK
All images
Date
00
Copies
OK
OK
OK
OK
DPOF setting for all
DPOF setting for all
images
images
DPOF setting for all
images
Date