Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
89
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mn) odaberite broj 
primjeraka.
Možete štampati do 99 primjeraka.
5
Pomocu 
{ gumba odredite zelite li umetnuti datum (O) ili ne (P).
O : Datum ce biti prikazan.
P : Datum nece biti prikazan.
6
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran za potvrdu postavki štampanja se pojavi.
Nastavite s korakom 12 da stampate snimke 
sa standardnim postavkama.
Da promjenite postavke štampanja, idite na 
Korak 7.
7
Pritisnite 
{ gumb.
Ekran za promjenu postavki stampanja 
se pojavi.
8
Odaberite [Paper Size] i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p).
Ekran velièine papira se pojavi.
9
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mnop) odaberite 
velièinu papira.
Možete odabrati velièinu koju štampaè 
podržava.
Kad je velicina papira podesena na 
[Standard], snimke se stampaju sa 
standardnim postavkama stampaca.
Quality
Quality
Paper Type
Paper Type
Paper Size
Paper Size
Standard
Standard
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Border Status
Border Status
Quality
Paper Type
Paper Size
Standard
Std.
Std.
Std.
Border Status
OK
Print
Print
Print
Fn
Change Setting
Change Setting
Change Setting
Print according
Print according
to settings?
to settings?
Print according
to settings?
PictBridge
Paper Size
Std.
Std.
Paper Type
Quality
Std.
Border Status
Standard
OK
OK
Cancel
Paper Size
Standard
Card
8 ” × 1 0 ”
A 4
A 3
Letter
11 ” × 1 7 ”
2 L
Postcard 
4 ” × 6 ”
L
1 0 0 × 1 5 0
OK
OK
Cancel