Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
90
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
10
Pritisnite 
4 gumb.
11
Ponovite korake 8 do 10 da odaberete [Paper Type], [Quality] 
i [Border Status].
Ekran za promjenu postavki stampanjap ojavi se nakon sto odaberete svaku postavku.
Kad je [Std.] odabrano za postavke štampanja, snimke se štampaju prema postavkama.
[Paper Type] s više Epodržava papir bolje kvalitete.
[Quality] s više Epodržava papir bolje kvalitete.
12
Pritisnite 
4 gumb dva puta.
Snimka se štampa ovisno o postavkama.
Pritisnite 
3 gumb da otkažete štampanje.
1
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mn) odaberite 
[Print All] na PictBridge izborniku.
2
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran za štampanje svih snimki se pojavi.
Stampanje svih snimki
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode