Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
92
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
1
Pomoæu èetverosmjernog štampaèa (
mn) odaberite 
[DPOF AUTOPRINT] na PictBridge izborniku.
2
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran za odabir DPOF postavki se pojavi. 
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) 
odaberite broj primjeraka za svaku snimku, 
želite li ili ne datum i ukupni broj snimki. 
Postavke štampanja su odabrane sa opcijom 
štampanja. (str.82)
3
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran za potvrdu postavki štampanja se pojavi.
Pogledajte Korake 7 i 11 na “Stampanje pojedinacnim snimaka” (str.89 i 90) 
za detalje kako da odaberete postavke.
4
Pritisnite 
4 gumb na ekranu potvrde postavki štampanja.
Snimke se štampaju ovisno o postavkama.
Pritisnite 
3 gumb da otkažete štampanje.
Iskljuèite USB žicu s kamere i sa štampaèa kad ste završili sa štampanjem.
1
Iskljuèite kameru.
2
Iskopèajte USB žicu iz kamere i štampaèa.
Stampanje snimki pomocu DPOF postavki
Iskopèavanje USB žice
1
10
10
Date
Date
Copies
Copies
Total
Total
1
10
Date
OK
Copies
Total
Print
Print
Print
Print w/DPOF settings
Print w/DPOF settings
Print w/DPOF settings