Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pateicamies par PENTAX a digitâlâs fotokameras iegâdi. Pirms fotokameras 
izmantošanas, lûdzam izlasît šo lietošanas pamâcîbu, lai iepazîtos ar visâm fotokameras 
iezîmçm un funkcijâm. Glabâjiet šo lietošanas pamâcîbu pieejamâ vietâ, jo ar tâs 
palîdzîbu iespçjams atklât visas fotokameras iespçjas.
Izmantojamie objektîvi
Šî fotokamera savietojama ar DA, DA L, D FA un FA J objektîviem un objektîviem 
ar diafragmas atvçrumu s (Auto) pozîcijâ. Informâciju par citu objektîvu vai piederumu 
izmantošanu skatît 51. lpp. un 301. lpp.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot a digitâlo fotokameru personiskâm vai citâm 
vajadzîbâm, nedrîkst izmantot bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, 
kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ. Òemiet vçrâ šos ierobežojumus pat gadîjumos, 
ja personiskâm vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek izmantoti prezentâcijâs vai cita 
veida demonstrâcijâs. Arî attçlus, kuri jau aizsargâti ar autortiesîbâm, nedrîkst 
izmantot neievçrojot autortiesîbas, kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ.
Par preèu zîmçm
PENTAX, a un smc PENTAX ir HOYA CORPORATION preèu zîmes.
PENTAX Digital Camera Utility un SDM ir HOYA CORPORATION preèu zîmes.
 SDHC logo ir tirdzniecîbas preèu zîme.
Microsoft un Windows ir reìistrçtas kâ Microsoft Corporation preèu zîmes ASV un citâs 
valstîs. Windows Vista ir reìistrçta gan kâ preèu zîme, gan kâ Microsoft Corporation 
preèu zîme ASV un/vai citâs valstîs.
Macintosh un Mac OS ir reìistrçtas Apple Inc. preèu zîmes ASV un citâs valstîs.
 SDHC logo ir tirdzniecîbas preèu zîme.
Produkts satur Adobe Systems Incorporated licenzçtu DNG tehnoloìiju.
 DNG logo ir reìistrçtâs preèu zîmes, vai Adobe Systems Incorporated preèu 
ASV un/vai citâs valstîs.
Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir preèu zîmes vai attiecîgo kompâniju reìistrçtas 
preèu zîmes.
Šis produkts atbalsta PRINT Image Matching III. Ar digitâlajâm fotokamerâm, printeriem 
un programmatûru, kas atbalsta PRINT Image Matching, iespçjams radît iecerçtajiem 
nolûkiem daudz atbilstošâku attçlu. Printeriem, kas neatbalsta PRINT Image Matching III, 
dažas funkcijas var nebût pieejamas.
Autortiesîbas pieder Seiko Epson Corporation 2001. Visas autortiesîbas aizsargâtas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation preèu zîme.
PRINT Image Matching logo ir Seiko Epson Corporaton preèu zîme.
K-x_OPM.book  Page 0  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM