Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
99
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Trokšòu samazinâšanas funkcija
Uzòemot fotoattçlus ar digitâlo fotokameru, attçla troksnis (neskaidrs 
un neizteiksmîgs attçls) kïûst pamanâms sekojošâs situâcijâs.
- Uzòemot fotoattçlus ar lçnu eksponçšanas âtrumu
- Uzòemot fotoattçlus ar augstu jutîbas iestatîjumu
- Pie augstas CMOS sensora temperatûras
Attçla trokšòus iespçjams samazinât izmantojot Trokšòa samazinâšanas 
funkciju. Tomçr uzòemot attçlus ar Trokšòu samazinâšanas funkcijas 
izmantošanu, to saglabâšana aizòems mazliet ilgâku brîdi.
  Lçna eksponçšanas âtruma NR
Samazina trokšòus pie ilgas ekspozîcijas.
[A Custom Setting 2] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
[13. Slow Shutter Speed NR] (Zems eksponçšanas slçdža âtrums NR) 
apakšizvçlnç izvçlieties [On] (Aktivizçts) vai [Off] (Deaktivizçts) (86. lpp.).
* Ja eksponçšanas laiks ir ilgâks par 30 sekundçm, maksimâlais jutîbas 
iestatîjums iestatîts uz ISO 3200 un Trokšòu samazinâšanas funkcijas 
ir automâtiski aktivizçta.
  Augsts-ISO NR
Samazina trokšòus ar augstiem jutîbas (ISO) iestatîjumiem.
[A Custom Setting 2] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
[14. High-ISO NR] (Augsts-ISO NR) apakšizvçlnç izvçlieties [Medium] 
(Mçrens), [Low] (Zems), [High] (Augsts) vai [Off] (Deaktivizçts) 
iestatîjumus (86. lpp.). Jutîbu iespçjams mainît, ja Trokšòu 
samazinâšanas funkcija ir aktivizçta [A Custom Setting 3] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [15. High-ISO NR Start Level] (High-ISO 
NR starta lîmenis) apakšizvçlnç (88. lpp.).
* Ja jutîba iestatîta uz USO 6400 vai augstâka, Trokšòu samazinâšanas funkcija 
tiek aktivizçta automâtiski.
1
On 
(Aktivizçts)
Fotokamera nosaka tâdus apstâkïus kâ eksponçšanas 
âtrumu, jutîbu un iekšçjo temperatûru, un automâtiski 
pçc vajadzîbas samazina trokšòus.
2
Off 
(Deaktivizçts)
Samazina attçla trokšòus tikai tad, ja aizvars paliek 
atvçrts ilgâk par 30 sekundçm.
1 ISO  800
Trokšòu samazinâšanas funkcija tiek aktivizçta, ja jutîbas 
iestatîjums ir augstâks par ISO 800. (noklusçtais iestatîjums)
2 ISO  400
Trokšòu samazinâšanas funkcija tiek aktivizçta, ja jutîbas 
iestatîjums ir augstâks par ISO 400.
3 ISO 1600
Trokšòu samazinâšanas funkcija tiek aktivizçta, ja jutîbas 
iestatîjums ir augstâks par ISO 1600.
4 ISO 3200
Trokšòu samazinâšanas funkcija tiek aktivizçta, ja jutîbas 
iestatîjums ir augstâks par ISO 3200.
K-x_OPM.book  Page 99  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM