Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
100
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fotokamera piedâvâ piecus sekojošus ekspozîcijas režîmus. Izmantojiet 
režîmu izvçles disku, lai mainîtu ekspozîcijas režîmu. (89. lpp.)
Katram ekspozîcijas režîmam ir pieejami sekojoši iestatîjumi.
* [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
apakšizvçlnç iespçjams veikt eksponçšanas âtruma un/vai diafragmas atvçruma 
vçrtîbas iestatîjumus ar e-diska palîdzîbu. (103. lpp.)
Ekspozîcijas režîma maiòa
Ekspozîcijas 
režîms
Apraksts
EV 
kompensâcija
Nomainiet 
ekspozîcijas 
laiku
Nomainiet 
diafragmas 
atvçruma 
vçrtîbu
Nomainiet 
jutîbas 
iestatîjumu
Lpp.
e
Program 
(Programma)
Eksponçšanas âtrums 
un diafragmas 
atvçruma vçrtîba tiek 
iestatîti automâtiski, 
lai sasniegtu pareizu 
ekspozîciju atkarîbâ 
no Programmas 
lînijas fotoattçlu 
uzòemšanas laikâ.
z
#*
#*
z
K
Sensitivity 
Priority 
(Jutîbas 
Prioritâte)
Automâtiski iestata 
eksponçšanas 
âtrumu un 
diafragmas atvçrumu 
atbilstoši ekspozîcijai 
atkarîbâ no jutîbas 
iestatîjuma.
z
×
×
Izòemot 
AUTO
b
Shutter 
Priority 
(Ekspozîcijas 
laika 
prioritâte)
Ïauj iestatît vajadzîgo 
ekspozîcijas laiku 
objektiem kustîbâ.
z
z
×
z
c
Aperture 
Priority 
(Apertûras 
prioritâte)
Ïauj iestatît 
diafragmas atvçruma 
vçrtîbu lauka dziïuma 
kontrolei.
z
×
z
z
a
Manual 
(Manuâlais 
režîms)
Ïauj iestatît 
ekspozîcijas laiku un 
apertûru, lai izveidotu 
fotouzòçmumus 
ar radošu pieeju.
×
z
z
Izòemot 
AUTO
K-x_OPM.book  Page 100  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM