Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
101
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Eksponçšanas âtrums un diafragmas atvçruma vçrtîba tiek iestatîti 
automâtiski, lai sasniegtu pareizu ekspozîciju atkarîbâ no Programmas 
lînijas fotoattçlu uzòemšanas laikâ.
Izmantojiet e-disku, lai mainîtu eksponçšanas âtruma un diafragmas 
atvçruma vçrtîbas, tajâ pat laikâ saglabâjot pareizu ekspozîciju (103. lpp.).
1
Iestatiet režîmu izvçles disku 
e pozîcijâ.
2
Grieziet e-disku, kad nospiests 
taustiòš 
mc, lai iestatîtu 
ekspozîciju.
e (Programmas) režîma izmantošana
Objektîva ar blendes gredzenu izmantošana
Iestatiet diafragmas atvçrumu 
s (AUTO) pozîcijâ, turot nospiestu 
auto-fiksâcijas taustiòu, ja izmantojat 
objektîvu ar apertûras gredzenu.
K-x_OPM.book  Page 101  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM