Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
102
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
EV kompensâcijas vçrtîba atainojas 
statusa logâ un skatu meklçtâjâ.
• EV kompensâcijas vçrtîbu iespçjams iestatît pa 1/3 EV vai 1/2 EV vçrtîbâm. 
Iestatiet ekspozîcijas iestatîšanas soïus [A Custom Setting 1] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç. 
(117. lpp.)
• Ar izvçlçto eksponçšanas âtrumu un diafragmas atvçruma vçrtîbu, pareizu 
ekspozîciju var nebût iespçjams sasniegt, ja jutîba nav iestatîta uz [AUTO] 
(96. lpp.).
P
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
200
JPEG
EV kompensâcijas vçrtîba
K-x_OPM.book  Page 102  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM