Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
103
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iespçjams iestatît objekta apgaismojumam atbilstošu jutîbas lîmeni.
Eksponçšanas âtrums un diafragmas atvçrums tiek automâtiski iestatîts 
atkarîbâ no izvçlçtâ jutîbas lîmeòa, lai izveidotu atbilstošu ekspozîciju.
1
Iestatiet režîmu izvçles 
disku 
K pozîcijâ.
K (Jutîbas prioritâtes) režîma izmantošana
E-diska izmantošana Programmas režîmâ
Iestatiet e-diska funkcijas, kad iestatîts 
e režîms. [A Rec. Mode 4] 
(Uzòemšanas režîms) izvçlnç iestatiet 
[Green Button] (Zaïais taustiòš). 
(Šî operâcija pieejama tikai tad, 
ja | (Zaïajam) taustiòam piešíirta 
[Green Button] (Zaïais taustiòš) 
funkcija.) (191. lpp.)
Ja taustiòš | (Green) tiek nospiests pçc e-diska pagriešanas, 
fotokamera atgriežas pie e režîma.
P SHIFT
Tiek automâtiski iestatîtas eksponçšanas âtruma 
un diafragmas atvçruma vçrtîba, lai sasniegtu 
pareizu ekspozîciju (Programmas maiòa). 
(noklusçtais iestatîjums)
b
Ïauj iestatît eksponçšanas âtrumu.
c
Ïauj iestatît diafragmas atvçruma vçrtîbu.
OFF (Deaktivizçts)
E-diska operâcijas tiek deaktivizçtas, ja iestatîta 
Programmas režîma Automâtiskâ ekspozîcija.
MENU
OK
Tv
Av
OFF
P SHIFT
OK
Green Button
Action in M Mode
Green Button
e-dial in Program
Shifts combination of the
Cancel
aperture and shutter speed
to obtain proper exposure
K-x_OPM.book  Page 103  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM