Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
104
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
2
Lai iestatîtu jutîbu, izmantojiet 
e-disku.
Iestatîtâs vçrtîbas parâdâs statusa 
logâ un skatu meklçtâjâ.
Ïauj iestatît vajadzîgo eksponçšanas laiku kustîbâ esošu objektu 
uzòemšanai. Uzòemot âtrâ kustîbâ esošus objektus, jûs varat palielinât 
eksponçšanas laiku piešíirot objektam nekustîgumu, vai samazinât 
eksponçšanas laiku detalizçtâkai objekta kustîbas atainošanai.
Diafragmas atvçrums tiek automâtiski iestatîts uz atbilstošu ekspozîciju 
atkarîbâ no ekspozîcijas laika.
• Iestatiet jutîbas vçrtîbu no ISO 200 lîdz ISO 6400. [AUTO] iestatîjums 
nav pieejams.
• Grieziet e-disku, kamçr nospiests taustiòš mc, lai mainîtu EV kompensâcijas 
vçrtîbu. (115. lpp.)
• Jutîbu iespçjams iestatît pa 1/3 EV vai 1/2 EV vçrtîbâm. Iestatiet ekspozîcijas 
iestatîšanas soïus [A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) 
izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç. (117. lpp.)
b (Eksponçšanas prioritâtes) režîma izmantošana
AF.A
1/
ISO
ISO
30
4.5
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
200
JPEG
Sv
K-x_OPM.book  Page 104  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM