Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
105
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Iestatiet režîmu izvçles disku 
b pozîcijâ.
2
Lai iestatîtu eksponçšanas 
âtrumu, grieziet e-disku.
Eksponçšanas laika iestatîjums 
var tikt veikts diapazonâ no 1/6000 
lîdz 30 sekundçm.
Iestatîtâs vçrtîbas parâdâs statusa 
logâ un skatu meklçtâjâ.
• Grieziet e-disku, kamçr nospiests taustiòš mc, lai mainîtu EV kompensâcijas 
vçrtîbu. (115. lpp.)
• Eksponçšanas âtrumu iespçjams iestatît pa 1/3 EV vai 1/2 EV vçrtîbâm. 
Iestatiet ekspozîcijas iestatîšanas vçrtîbas [A Custom Setting 1] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç. 
(117. lpp.)
• Ar izvçlçto eksponçšanas âtrumu var nebût iespçjams sasniegt pareizu 
ekspozîciju, ja jutîba nav iestatîta uz [AUTO] (96. lpp.).
Tv
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
400
K-x_OPM.book  Page 105  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM