Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
106
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iestatiet diafragmas atvçruma vçrtîbu, lai kontrolçtu lauka dziïumu. 
Lauka dziïums ir dziïâks un nofokusçtâ objekta priekšpuse un aizmugure 
ir skaidra, ja diafragmas atvçrums iestatîts uz lielu vçrtîbu. Lauka dziïums 
ir seklâks un nofokusçtâ objekta priekšpuse un aizmugure ir miglainâkas, 
ka diafragmas atvçrums iestatîts uz mazâku vçrtîbu.
Eksponçšanas âtrums tiek automâtiski iestatîts uz pareizu ekspozîciju 
atkarîbâ no diafragmas atvçruma.
1
Iestatiet režîmu izvçles disku 
c pozîcijâ.
c (Diafragmas atvçruma prioritâtes) režîma izmantošana
Brîdinâjums par ekspozîciju
Ja objekts ir pârâk gaišs vai pârâk 
tumšs, diafragmas atvçruma vçrtîba 
mirgo statusa logâ un skatu meklçtâjâ. 
Ja objekts ir pârâk gaišs, izvçlieties 
âtrâku eksponçšanas laiku. Savukârt, ja tas ir pârâk tumšs, izvçlieties 
lçnâku eksponçšanas laiku. Kad diafragmas atvçruma vçrtîbas 
indikators vairs nemirgo, iespçjams uzòemt fotoattçlu ar pareizu 
ekspozîciju.
Izmantojiet atsevišíi pieejamo “ND (Neitrâla blîvuma) filtrs” (329. lpp.), 
ja attçls ir pârâk gaišs. Izmantojiet zibspuldzi, ja ir pârâk tumšs.
K-x_OPM.book  Page 106  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM