Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
107
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
2
Grieziet e-disku, lai iestatîtu 
diafragmas atvçrumu.
Iestatîtâs vçrtîbas parâdâs statusa 
logâ un skatu meklçtâjâ.
• Grieziet e-disku, kamçr nospiests taustiòš mc, lai mainîtu EV kompensâcijas 
vçrtîbu. (115. lpp.)
• Diafragmas atvçrumu iespçjams iestatît pa 1/3 EV vai 1/2 EV vçrtîbâm. 
Iestatiet ekspozîcijas iestatîšanas soïus [A Custom Setting 1] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç. 
(117. lpp.)
• Pareizu ekspozîciju nav iespçjams sasniegt ar izvçlçto diafragmas atvçrumu, 
ja jutîba iestatîta uz [AUTO] (96. lpp.).
Av
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
30
4.5
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
400
Brîdinâjums par ekspozîciju
Ja objekts ir pârâk gaišs vai pârâk 
tumšs, eksponçšanas âtrums mirgo 
statusa logâ un skatu meklçtâjâ. 
Ja objekts ir pârâk gaišs, iestatiet mazâku diafragmas atvçrumu 
(lielâku vçrtîbu), savukârt, ja tas ir pârâk tumšs, iestatiet lielâku 
diafragmas atvçrumu (mazâku vçrtîbu). Kad vçrtîba vairs nemirgo, 
uzòemiet fotoattçlu ar pareizu ekspozîciju.
Izmantojiet atsevišíi pieejamo “ND (Neitrâla blîvuma) filtrs” (329. lpp.), 
ja attçls ir pârâk gaišs. Izmantojiet zibspuldzi, ja ir pârâk tumšs.
K-x_OPM.book  Page 107  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM