Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
108
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iespçjams iestatît ekspozîcijas laika un diafragmas atvçruma vçrtîbu. 
Šis režîms piemçrots fotoattçlu uzòemšanai pçc jûsu izvçles kombinçjot 
šos divus iestatîjumus. Šis režîms piemçrots fotoattçlu uzòemšanai 
izmantojot to pašu ekspozîcijas laika un diafragmas atvçruma iestatîjumus 
vai uzòemot ar nolûku pâreksponçtus (tumšâkus) vai nepietiekami 
eksponçtus (gaišâkus) fotoattçlus.
1
Iestatiet režîmu izvçles 
disku 
a pozîcijâ.
2
Lai iestatîtu eksponçšanas 
âtrumu, grieziet e-disku.
Eksponçšanas laika iestatîjums 
var tikt veikts diapazonâ no 1/6000 
lîdz 30 sekundçm.
a (Manuâlâ) režîma izmantošana
K-x_OPM.book  Page 108  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM