Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
109
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
3
Lai iestatîtu diafragmas 
atvçruma vçrtîbu, turiet 
nospiestu 
mc taustiòu 
un grieziet e-disku.
Iestatîtâs vçrtîbas atainojas statusa 
logâ un skatu meklçtâjâ.
Statusa ekrânâ e-diska indikators 
parâdâs aiz ekspozîcijas laika, 
vai diafragmas lieluma, atkarîbâ 
no kâ to noregulç.
Ekspozîcijas âtruma un diafragmas 
lieluma noregulçjamâ vçrtîba 
ir pasvîtrota skatu meklçtâjâ. 
Iestatot eksponçšanas laiku un 
diafragmas atvçruma vçrtîbu, skatu 
meklçtâjâ parâdâs atšíirîbas vçrtîba 
no pareizas ekspozîcijas (EV vçrtîba). 
Kad ekrânâ parâdâs [0.0], ekspozîcija 
iestatîta pareizi.
• Ja jutîba iestatîta uz [AUTO] un režîmu izvçles disks iestatîts a pozîcijâ, 
jutîba tiek iestatîta uz pçdçjo iestatîto vçrtîbu.
• Eksponçšanas âtrumu un diafragmas atvçruma vçrtîbu iespçjams iestatît 
pa 1/3 EV vai 1/2 EV vçrtîbâm. Iestatiet ekspozîcijas iestatîšanas soïus 
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] 
(EV pakâpes) apakšizvçlnç. (117. lpp.)
• Diafragmas atvçruma vçrtîbu iespçjams mainît arî vienreiz nospiežot 
taustiòu mc, noòemot pirkstu no taustiòa un griežot e-disku. 
Šâdâ gadîjumâ diafragmas atvçruma vçrtîba tiek iestatîta, kad taustiòš 
mc tiek nospiests vçlreiz vai kad ekspozîcijas mçrîšanas taimera 
(115. lpp.) laiks ir iztecçjis.
AF.A
1/
ISO
ISO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
200
M
Atšíirîba no pareizas
ekspozîcijas
K-x_OPM.book  Page 109  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM