Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
110
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Brîdinâjums par ekspozîciju
Regulçjot eksponçšanas âtrumu 
un diafragmas atvçruma vçrtîbu, 
EV kompensâcijas vçrtîba mirgo 
skatu meklçtâjâ, ja atšíirîba 
no pareizas ekspozîcijas sasniedz 
±3.0 vai vairâk.
AE fiksâcijas izmantošana
Ja [A Custom Setting 2] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç 
[10. AF/AE-L Button] (10. AF/AE-L taustiòš) iestatîts uz [AE Lock] 
(AE fiksâcija), spiediet taustiòu 
=/L, lai fiksçtu ekspozîcijas 
vçrtîbu. (117. lpp.)
Piemçrs) Ja eksponçšanas laiks ir 1/125 sek. un diafragmas 
atvçrums ir F5.6, un šie iestatîjumi ir fiksçti ar taustiòa 
=/L palîdzîbu, diafragmas atvçrums automâtiski 
mainâs uz F11, ja eksponçšanas âtrums tiek nomainîts 
uz 1/30 sek. ar e-diska palîdzîbu.
K-x_OPM.book  Page 110  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM