Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
111
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Šis iestatîjums lieti noder gadîjumos, kad nepieciešams uzòemt nakts 
ainavas un uguòošanu, kam nepieciešams lçns eksponçšanas âtrums.
1
Iestatiet režîmu izvçles 
disku 
pozîcijâ.
Zibspuldzes izmantošana
Operâcijas a režîmâ
Iestatiet | (Zaïâ) taustiòa funkcijas, kad 
aktivizçts a režîms. [A Rec. Mode 4] 
(Uzòemšanas režîms) izvçlnç iestatiet 
[Green Button] (Zaïais taustiòš). 
(Šî operâcija pieejama tikai tad, 
ja | (Zaïajam) taustiòam piešíirta 
[Green Button] (Zaïais taustiòš) 
funkcija. (191. lpp.)) 
P LINE
Ïauj iestatît diafragmas atvçruma vçrtîbu 
un eksponçšanas âtrumu, lai sasniegtu pareizu 
ekspozîciju atkarîbâ no Programmas lînijas. 
(noklusçtais iestatîjums)
Tv SHIFT 
(Tv maiòa)
Ïauj iestatît eksponçšanas âtrumu diafragmas 
atvçruma vçrtîbai paliekot fiksçtai, lai sasniegtu 
pareizu ekspozîciju.
Av SHIFT 
(Av maiòa)
Diafragmas atvçruma vçrtîba un ekspozîcijas laiks tiek 
automâtiski iestatîts, lai iegûtu atbilstošu ekspozîcijas 
iestatîjumu.
OFF 
(Deaktivizçts)
Deaktivizç | taustiòu, ja režîmu izvçles disks iestatîts 
a pozîcijâ.
MENU
OK
OFF
TvSHIFT
P LINE
AvSHIFT
OK
Green Button
Action in M Mode
Green Button
e-dial in Program
Sets the aperture and
Cancel
shutter speed to the
Program Line exposure
K-x_OPM.book  Page 111  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM