Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
112
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
2
Pagrieziet režîmu izvçles disku 
un iestatiet ekspozîcijas âtrumu 
uz 
h.
Pçc lçnâkâs eksponçšanas âtruma 
vçrtîbas (30 sec. (30 sekundes)) 
parâdâs h.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi.
Fotoattçls tiek uzòemts tiklîdz tiek atlaists eksponçšanas slçdzis.
EV kompensâcija, sçrijfoto un ekspozîcijas dakša nav pieejamo Bulb režîmâ.
• Grieziet e-disku, kamçr nospiests taustiòš mc, un iestatiet diafragmas 
atvçrumu. (115. lpp.)
• Diafragmas atvçrumu iespçjams iestatît pa 1/3 EV vai 1/2 EV vçrtîbâm. 
Iestatiet ekspozîcijas iestatîšanas soïus [A Custom Setting 1] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç. 
(117. lpp.)
• Shake Reduction funkcija automâtiski izslçdzas, veicot uzòemšanu ar spuldzi.
• Izmantojiet stabilu trijkâji, lai novçrstu kameras trîcçšanu fotografçšanas laikâ.
• Lai izmantotu eksponçšanas slçdzi uz tâlvadîbas pults, [A Custom Setting 2] 
(lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç iestatiet [12. Remote Control in Bulb] 
(Tâlvadîba spuldzç). (87. lpp.)
• Lçna eksponçšanas âtruma rezultâtâ radušos attçla trokšòus (attçls ir 
neizteiksmîgs un miglains) iespçjams samazinât. [A Custom Setting 2] 
(lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç iestatiet [13. Slow Shutter Speed NR] 
(Zems eksponçšanas slçdža âtrums NR). (99. lpp.)
• Ja jutîba iestatîta uz [AUTO] un ekspozîcijas režîms uz h, jutîba tiek 
iestatîta uz vismazâko pieejamo vçrtîbu.
• Augšçjâ jutîbas robeža Bulb uzòemšanas režîmâ ir ISO 1600.
• Fotografçšanai spuldzes režîmâ ekspozîcijas laikam nav limita. 
Tomçr, iesakâm izmantot strâvas adapteri K-AC84 (nopçrkams atsevišíi) 
ja fotografçjat ar ilgâku ekspozîcijas laiku, jo akumulators izlâdçjas, 
kamçr aizvars ir vaïâ. (44. lpp.)
M
AF.A
ISO
ISO
Bulb
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
200
K-x_OPM.book  Page 112  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM