Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
113
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izvçlieties skatu meklçtâja daïu, kuru izmantosit spilgtuma mçrîšanai 
un ekspozîcijas noteikšanai. Pieejamas trîs sekojošas metodes.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu 
(
2345), lai izvçlçtos 
[AE Metering] (AE mçrîšana) 
un nospiediet taustiòu 
4.
Atainojas [AE Metering] (AE mçrîšana) 
apstiprinâjuma logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos mçrîšanas 
metodi.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
Mçrîšanas metodes izvçle
L
Multi-segment (Multi-
segmenta mçrîšana)
Skatu meklçtâjs tiek sadalîts 16 daïâs, katra daïa 
tiek izmçrîta un katrai noteikta pareiza ekspozîcija. 
(noklusçtais iestatîjums)
M
Center-weighted 
(Centrâlais 
nozîmîgums)
Veic visa skatu meklçtâja mçrîšanu, bet uzsvars 
likts uz centru, un nosaka ekspozîciju.
N
Spot (Punktveida)
Veic tikai viena punkta mçrîšanu skatu meklçtâja 
centrâ un nosaka ekspozîciju.
Iestatîjumu iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 2] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnes.
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
AE Metering
Multi-segment
MENU
OK
OK
AE Metering
Multi-segment
Cancel
K-x_OPM.book  Page 113  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM