Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
114
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izmantojot multi-segmenta mçrîšanas 
funkciju, ainava skatu meklçtâjâ tiek 
mçrîta 16 dažâdâs zonâs, kâ parâdîts 
ilustrâcijâ. Pat pretgaismas apstâkïos, 
šis režîms automâtiski nosaka spilgtuma 
lîmeni katrâ attçla daïâ, un automâtiski 
iestata ekspozîciju.
Mçrîšana tik veikta skatu meklçtâja centrâ. 
Izmantojiet šo mçrîšanas metodi, ja vçlaties 
kompensçt ekspozîciju ar pieredzi, 
neatstâjot to fotokameras ziòâ. Ilustrâcijâ 
redzams, ka jutîba palielinâs palielinoties 
diagrammas augstumam (centram). 
Šis režîms automâtiski nekompensç 
ainavas ar no aizmugures krîtošu gaismu.
Multi-segmenta mçrîšana
Multi-segmenta mçrîšanas metode nedarbojas, izmantojot DA, DA L, D FA, 
FA J, FA, F vai A objektîvus, vai ja objektîva diafragmas atvçruma riòíis 
jebkurâ pozîcijâ, izòemot s.
Centrâ svçrtâs mçrîšanas izmantošana
AE un AF punkta savienošana multisegmenta 
mçrîšanas laikâ
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
(86. lpp.) [6. Link AE to AF Point] (Savienot AE ar AF punktu) 
apakšizvçlnç Jûs varat savienot ekspozîciju un AF punktu 
fokusa diapazona ietvaros multisegmenta mçrîšanas laikâ.
1
Off (Deaktivizçts)
Ekspozîcija tiek iestatîti neatkarîgi no AF punkta. 
(noklusçtais iestatîjums)
2
On (Aktivizçts)
Ekspozîcija tiek iestatîta atkarîbâ no AF punkta.
K-x_OPM.book  Page 114  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM