Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
115
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izmantojot punkta mçrîšanas metodi 
spilgtums tiek mçrîts ierobežotâ 
diapazonâ skatu meklçtâja centrâ, 
kâ parâdîts ilustrâcijâ. To iespçjams 
izmantot kopâ ar AE fiksâcijas funkciju 
(117. lpp.), ja objekts ir ïoti maziòš vai 
ir grûti sasniegt pareizu ekspozîciju.
Tas ïauj tîši pâreksponçt (padarît gaišâku) vai nepietiekami eksponçt 
(padarît tumšâku) attçlu.
Pieejamie ekspozîcijas iestatîšanas soïi ir 1/3 EV vai 1/2 EV, ko iespçjams 
iestatît [A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
[1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç.
Iespçjams iestatît EV kompensâciju no -3 lîdz +3 (EV).
Punkta mçrîšanas izmantošana
Ekspozîcijas iestatîšana
Mçrîšanas operâciju laika iestatîšana
Ekspozîcijas mçrîšanas laiku iespçjams iestatît [A Custom Setting 1] 
(lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes [4. Meter Operating Time] 
(Mçrîšanas darbîbas laiks) apakšizvçlnç uz [10 sekundes.] (noklusçtais 
iestatîjums), [3 sec.] (sekundes) vai [30 sec.] (sekundes) (86. lpp.).
K-x_OPM.book  Page 115  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM