Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
116
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Nospiediet un turiet taustiòu 
mc, tad grieziet e-disku.
Ekspozîcija ir noregulçta.
m atainojas skatu meklçtâjâ un statusa 
ekrânâ kompensâcijas laikâ.
• EV kompensâcijas funkcija nav pieejama, ja režîmu izvçles disks iestatîts 
a (Manual (Manuâlais režîms)) pozîcijâ.
• EV kompensâcija netiek atcelta izslçdzot fotokameru vai iestatot citu 
uzòemšanas režîmu.
• Ja | (Zaïajam) taustiòam [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes 
[Green Button] (Zaïais taustiòš) apakšizvçlnç piešíirta [Green Button] (Zaïais 
taustiòš) funkcija (191. lpp.), kompensâcijas vçrtîba tiek atiestatîta uz 0.0, 
kad tiek nospiests taustiòš |.
• EV kompensâcijas vçrtîbu iespçjams mainît arî vienreiz nospiežot taustiòu 
mc, noòemot pirkstu no taustiòa un griežot e-disku. Šâdâ gadîjumâ 
EV kompensâcija tiek iestatîta nospiežot taustiòu mc vçlreiz vai tad, 
kad ekspozîcijas mçrîšanas taimeria (115. lpp.) laiks ir iztecçjis.
mc taustiòš
Av
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
30
4.5
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
400
Kompensâcijas vçrtîba
K-x_OPM.book  Page 116  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM