Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
117
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iestatiet ekspozîcijas iestatîšanas soïus 
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu 
izvçlne) izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) 
apakšizvçlnç (86. lpp.) pa 1/3 EV vai 1/2 EV 
vçrtîbâm.
AE fiksâcija ir funkcija, kas iegaumç ekspozîciju pirms attçlu uzòemšanas. 
Izmantojiet to, ja objekts ir pârâk mazs vai apgaismojums krît no aizmugures 
un pareizu ekspozîcijas iestatîjumu nav iespçjams sasniegt.
1
[Custom Setting 2] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
[10. AF/AE-L Button] (10. AF/
AE-L taustiòš) apakšizvçlnç 
izvçlieties [AE Lock] (AE 
fiksâcija).
2
Nospiediet taustiòu 
=/L.
Fotokamera iegaumç ekspozîcijas 
iestatîjumu (spilgtumu) šajâ brîdî.
Statusa ekrânâ atainojas @ indikâcija, 
ja aktivizçta AE fiksâcijas funkcija.
Ekspozîcijas iestatîšanas soïu maiòa
Iestatîtais intervâls
Ekspozîcijas iestatîjumu vçrtîba
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0
Ekspozîcijas fiksçšana pirms uzòemšanas (AE fiksçšana)
1.
1
2
MENU
OK
OK
EV Steps
1/3 EV Steps
1/2 EV Steps
Exposure compensation steps
Cancel
now set to 1/3 EV
10.
1
2
3
4
OK
MENU
AF/AE-L Button
Enable AF1
Enable AF2
Cancel AF
AE Lock
Locks the exposure value
Cancel
OK
when the AF/AE-L button
is pressed
K-x_OPM.book  Page 117  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM