Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
118
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
• Ekspozîcija tiek fiksçta, kamçr taustiòš 
=/L tiek turçts nospiests 
vai eksponçšanas slçdzis tiek turçts nospiests lîdz pusei. Ekspozîcija 
saglabâjas atmiòâ periodâ no 0,5× lîdz 2× mçrîšanas laikâ (115. lpp.
pat pçc taustiòa 
=/L atlaišanas.
• Nospiežot taustiòu 
=/L, atskan skaòas signâls. Skaòas signâlu 
iespçjams deaktivizçt. (260. lpp.)
• AE fiksâcija nav iespçjama, ja ekspozîcijas âtrums ir iestatîts uz h.
• Kad tiek veikta kâda no sekojošâm darbîbâm, AE fiksâcija tiek atcelta.
-
=/L taustiòš tiek nospiests atkârtoti
- Tiek nospiests Q, 
3 vai M taustiòš
- Režîmu slçdzis ir pagriezts
- Objektîvs tiek mainîts.
- Objektîvs ar apertûras pozîciju s (Auto) ir iestatîts uz citu pozîciju nekâ s
• Ekspozîcijas laika un diafragmas atvçruma vçrtîbu kombinâcija mainâs 
atkarîbâ no tâlummaiòas pozîcijas pat tad, ja AE fiksâcija ir aktivizçta, 
izmantojot tâlummaiòas objektîvu, kura maksimâlais diafragmas atvçrums 
atkarîgs no fokusa attâluma. Taèu ekspozîcijas vçrtîba netiek mainîta un 
attçls tiek uzòemts ar tâdu spilgtuma lîmeni, kâds iestatîts ar AE fiksâcijas 
funkcijas palîdzîbu.
• Ekspozîciju iespçjams fiksçt, ja fokuss ir nofiksçts. Veiciet iestatîjumus 
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes apakšizvçlnç 
[5. AE-L with AF Locked] (AE-L ar fiksçtu AF). (130. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 118  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM