Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
11
Šî lietošanas pamâcîba sastâv no sekojošâm nodaïâm.
Lietošanas pamâcîbas saturs
Šajâ nodaïâ sniegta informâcija par fotokameras galvenajâm iezîmçm, piederumiem 
un dažâdu sastâvdaïu nosaukumiem un funkcijâm.
Šajâ nodaïâ izskaidroti pirmie veicamie soïi, sâkot ar fotokameras iegâdi lîdz 
fotoattçlu uzòemšanai. Uzmanîgi izlasiet tos un ievçrojiet sniegtos norâdîjumus.
Šajâ nodaïâ izskaidroti fotoattçlu uzòemšanas un aplûkošanas pamatprincipi.
Šajâ nodaïâ izskaidrotas ar fotografçšanu saistîtas funkcijas.
Šajâ nodaïâ izskaidrots, kâ izmantot iebûvçto zibspuldzi un ârçjâs zibspuldzes.
Šajâ nodaïâ izskaidrotas procedûras attçlu apstrâdes konfigurçšanai un faila 
formâta iestatîšanai.
Šajâ nodaïâ izskaidrotas fotoattçlu aplûkošanas, dzçšanas un aizsardzîbas 
procedûras.
Šajâ nodaïâ izskaidrotas attçlu izmçra maiòas un filtru izmantošanas procedûras 
RAW formâtâ uzòemto attçlu apstrâdei.
Šajâ nodaïâ aprakstîts, kâ veikt kameras iestatîjumu maiòas procedûras, tâdas 
kâ monitora iestatîjumu un attçlu mapju nosaukumu maiòas procedûras.
Šajâ nodaïâ aprakstîts, kâ savienot fotokameru ar datoru, kâ arî tajâ ir iekïauta 
instalâcijas instrukcija un pârskats par programmatûru.
Šî nodaïa iepazîstina ar iespçjamajâm darbîbas kïûmçm un to novçršanu, papildus 
piederumiem un dažâdiem palîdzîbas meklçšanas avotiem.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
11
K-x_OPM.book  Page 11  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM