Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
119
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iespçjams uzòemt trîs fotoattçlu sçriju ar dažâdiem ekspozîcijas 
iestatîjumiem, nospiežot eksponçšanas slçdzi. Pirmais kadrs tiek 
eksponçts bez kompensâcijas, otrais kadrs tiek nepietiekami 
eksponçts (negatîva kompensâcija), bet trešais kadrs tiek 
pâreksponçts (pozitîva kompensâcija).
Veiciet [7. Auto Bracketing Order] (Auto Iekadrçšanas secîba) iestatîjumus 
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (86. lpp.).
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
Atveras [Drive Mode] (Fotografçšanas režîms) izvçles logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos (Exposure 
Bracketing (Ekspozîcijas 
iekadrçšana)).
Ekspozîcijas automâtiska mainîšana uzòemšanas laikâ 
(Ekspozîcijas dakša)
Normâla ekspozîcija
Nepietiekami eksponçts
Pâreksponçts
1
0 - +
Standarta ´ Nepietiekami eksponçts ´ Pâreksponçts 
(noklusçtais iestatîjums)
2
- 0 +
Nepietiekami eksponçts ´ Standarta ´ Pâreksponçts
3
+ 0 -
Pâreksponçts ´ Standarta ´ Nepietiekami eksponçts
4
0 + -
Standarta ´ Pâreksponçts ´ Nepietiekami keponçts
MENU
1
1
2
2
3
3
±0.5EV
OK
OK
Drive Mode
Cancel
Exposure Bracketing
K-x_OPM.book  Page 119  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM