Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
120
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
3
Grieziet e-disku, lai iestatîtu EV kompensâcijas vçrtîbu.
Sekojošâs dakšas vçrtîbas iespçjams iestatît atkarîbâ no iestatîtâ 
intervâla soïa [A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) 
izvçlnes [1. EV Steps] (EV pakâpes) apakšizvçlnç (117. lpp.).
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Skatu meklçtâjâ parâdâs fokusa indikators ] un EV kompensâcijas 
vçrtîba parâdâs statusa logâ un skatu meklçtâjâ, ja objekts ir nofokusçts.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Turpiniet spiest eksponçšanas slçdzi lîdz tiek uzòemti trîs kadri.
Tiek uzòemti trîs secîgi attçli saskaòâ ar [A Custom Setting 1] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç iestatîto [7. Auto Bracketing Order] (Auto 
Iekadrçšanas secîba) secîbu.
Iestatîtais intervâls
Dakšas vçrtîbas
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0
K-x_OPM.book  Page 120  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM