Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
121
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
• Ekspozîcijas dakšas funkcija nav pieejama Attçlu režîma 
\ (Moving Object 
(Objekts kustîbâ)) režîmâ un 
H (Ainava) režîma R (Kids (Bçrni)) 
vai Y (Pet (Mâjdzîvnieki)) režîmos.
• Ekspozîcijas dakšas funkcija nav pieejama, ja eksponçšanas âtrums 
ir iestatîts uz h.
• Paplašinâto eksponçšanu un Multi-ekspozîciju nav iespçjams izmantot 
kopâ. Tiek izmantots pçdçjais iestatîtais režîms.
• Ja [AF Mode] (AF Režîms) režîms iestatîts uz l (Viena kadra 
uzòemšanas režîms), fokuss tiek fiksçts tikai pirmajam kadram un tiek 
izmantots visiem nâkamajiem kadriem.
• Atlaižot pirkstu no eksponçšanas slçdža Ekspozîcijas dakšas funkcijas 
izmantošanas laikâ; ekspozîcijas iestatîjums paliek aktîvs divas reizes 
ilgâk nekâ ekspozîcijas mçrîšanas taimeris (noklusçtais iestatîjums 
ir 20 sekundes) (115. lpp.) un iespçjams uzòemt fotoattçlu ar nâkamo 
kompensâcijas vçrtîbu. Šâdâ gadîjumâ, autofokusçšana darbojas visiem 
kadriem. Aptuveni pçc tikpat ilga laika kâ ekspozîcijas mçrîšanai nepieciešams, 
fotokamera atgriežas pie iestatîjumiem, ar kuriem uzòemt pirmo kadru.
• Ekspozîcijas dakšas funkciju iespçjams kombinçt ar iebûvçto zibspuldzi vai 
ârçjo zibspuldzi (tikai P-TTL auto), lai nepârtraukti mainîtu tikai zibspuldzes 
izvadi. Taèu izmantojot ârçjo zibspuldzi, turot nospiestu eksponçšanas 
slçdzi, lai uzòemtu trîs sçrijfoto uzòçmumus, otrais un trešais kadrs var tikt 
uzòemts pirms zibspuldzes uzlâdçšanâs. Vieâ reizç uzòemiet tikai vienu 
kadru, kad esat pârliecinâjies, ka zibspuldze ir uzlâdçjusies.
Tikai pâreksponçtu un nepietiekami eksponçtu attçlu 
uzòemšana
Izmantojiet ekspozîcijas dakšas režîmu, lai uzòemtu tikai pâreksponçtus 
un nepietiekami eksponçtus attçlus, kombinçjot šo operâciju 
ar EV kompensâciju (115. lpp.). Auto iekadrçšana abos gadîjumos 
tiek veikta pamatojoties uz noteiktu EV kompensâcijas vçrtîbu 
(lîdz ±3 EV).
K-x_OPM.book  Page 121  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM