Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
122
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fokusçšana
Fokusçšanu iespçjams veikt ar sekojošu metožu palîdzîbu.
Iespçjams izvçlçties arî autofokusa režîmu - l (Viena kadra 
uzòemšanas režîms), kur nospiežot eksponçšanas slçdzi lîdz pusei, 
objekts tiek nofokusçts un fokuss tiek fiksçts šajâ pozîcijâ, k (Sçrijfoto 
režîms), kur objekts tiek turçts fokusâ, kamçr eksponçšanas slçdzis tiek 
turçts nospiests lîdz pusei, un f (Auto), kur fotokamera automâtiski 
pârslçdzas starp l un k režîmiem. Noklusçtais iestatîjums f.
1
Iestatiet fokusa režîma 
sviru uz
=.
=
Autofocus 
(Autofokuss)
Fotokamera automâtiski fokusçjas objektam 
(dzîvniekam), kamçr eksponçšanas slçdzis 
ir nospiests lîdz vidum.
\
Manual focus 
(Manuâlais fokuss)
Iestatiet fokusu manuâli.
Autofokusa izmantošana
MF
AF
K-x_OPM.book  Page 122  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM