Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
124
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Fotokameru iespçjams iestatît tâ, lai fokusçšana notiktu nospiežot 
taustiòu 
=/L. Izmantojiet šo iestatîjumu, ja nospiežot eksponçšanas 
slçdzi lîdz pusei, nevçlaties izmantot autofokusu.
1
[Custom Setting 2] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
[10. AF/AE-L Button] (10. AF/AE-L 
taustiòš) apakšizvçlnç izvçlieties 
[Enable AF1] (Aktivizçjiet AF1) vai 
[Enable AF2] (Aktivizçjiet AF2).
2
Nospiediet taustiòu 
=/L.
Darbojas autofokusa sistçma.
 
=/L taustiòa izmantošana fokusçšanai
1
Enable AF1 
(Aktivizçjiet AF1)
Autofokusçšana tiek veikta izmantojot 
=/L 
taustiòu vai eksponçšanas slçdzi. (noklusçtais 
iestatîjums)
2
Enable AF2 
(Aktivizçjiet AF2)
Autofokusçšana notiek tikai tad, ja tiek nospiests 
=/L taustiòš, autofokusçšana nenotiek 
nospiežot eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
3
Cancel AF 
(AF atcelšana)
Skatu meklçtâjâ atainojas \, nospiežot taustiòu 
=/L. Autofokuss netiek aktivizçts nospiežot 
eksponçšanas slçdzi (Noòemiet pirkstu no 
=/
L taustiòa, lai nekavçjoties atgrieztos 
parastajâ AF režîmâ).
4
AE Lock 
(AE fiksâcija)
Ekspozîcijas iestatîjums tiek fiksçts nospiežot 
taustiòu 
10.
1
2
3
4
OK
MENU
AF/AE-L Button
Enable AF1
Enable AF2
Cancel AF
AE Lock
AF is performed when the
Cancel
OK
AF/AE-L button is pressed
K-x_OPM.book  Page 124  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM