Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
125
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izvçlieties vienu no trim sekojošiem autofokusa režîmiem.
1
Iestatiet fokusa režîmu slçdzi 
= pozîcijâ.
2
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
AF režîma iestatîšana
f
Auto
Automâtiski pârslçdzas starp l un k režîmiem atkarîbâ 
no objekta. (noklusçtais iestatîjums)
• I (Auto Picture (Auto attçls)) režîmâ [AF Mode] (AF Režîms) 
tiek fiksçts uz f.
• Pat ja izvçlçts f režîms, Live View režîmâ veicot fotografçšanu 
[AF Mode] (AF Režîms) tiek fiksçts uz l ar režîmu izvçles 
disku iestatîtu e, K, b, c vai a pozîcijâ.
l
Viena kadra 
uzòemšanas 
režîms
Nospiežot eksponçšanas slçdzi lîdz pusei, lai nofokusçtu objektu, 
fokuss tiek fiksçts šajâ konkrçtajâ pozîcijâ.
• Fokuss tiek fiksçts un fokusa indikators ] parâdâs skatu meklçtâjâ. 
Lai nofokusçtu citu objektu, vispirms noòemiet pirkstu no 
eksponçšanas slçdža, tad atkal nospiediet to lîdz pusei.
• Fotoattçlu nav iespçjams uzòemt, kamçr objekts nav nofokusçts. 
Ja objekts atrodas pârâk tuvu fotokamerai, pavirzieties tâlâk un 
uzòemiet fotoattçlu. Iestatiet fokusu manuâli, ja objektu nav 
iespçjams nofokusçt automâtiski (69. lpp.). (131. lpp.)
• Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei. AF palîggaisma 
mirgos automâtiski, lai varçtu vieglâk fokusçt objektu, ja tas 
ir tumšâ vietâ un ir pieejama iebûvçtâ zibspuldze.
k
Sçrijfoto 
režîms
Objekts tiek nepârtraukti fokusçts, kamçr eksponçšanas slçdzis 
tiek turçts nospiests lîdz pusei. Pat, ja objekts neatrodas fokusâ, 
eksponçšanu var atbrîvot, nospiežot eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
• Pieejama tikai tad, ja režîmu izvçles disks iestatîts e, K, b, 
c vai a pozîcijâ.
• [AF Mode] (AF Režîms) tiek fiksçts uz k Attçlu režîma 
\ (Moving Object (Objekts kustîbâ)) režîmos un 
H (Ainavas) 
režîma n (Stage Lighting (Studijas apgaismojums)), R (Kids 
(Bçrni)), Y (Pet (Mâjdzîvnieki)) un l (Night Snap (Nakts 
uzòçmums)) režîmos.
• Kad eksponçšanas slçdzis tiek nospiests lîdz pusei vai tiek 
nospiests taustiòš 
=/L, lai iestatîtu fokusu, fotokamera 
automâtiski izseko objektu, ja tas tiek atpazîts kâ kustîbâ esošs.
• Iebûvçtâ zibspuldze neizlâdçsies vairâkas reizes.
K-x_OPM.book  Page 125  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM