Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
127
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izvçlieties skatu meklçtâja daïu fokusa iestatîšanai. 
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu 
4.
Atveras [Select AF point] (Izvçlieties AF punktu) logs.
2
Grieziet e-disku, lai izvçlçtos 
AF punktu.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
Fokusa diapazona izvçle (AF punkts)
b Auto (5 AF punkti)
No 5 AF punktiem fotokamera izvçlas optimâlo 
AF punktu pat tad, ja objekts neatrodas centrâ. 
(noklusçtais iestatîjums)
c Auto (11 AF punkti)
No 11 AF punktiem fotokamera izvçles optimâlo 
AF punktu pat tad, ja objekts neatrodas centrâ.
S Select (Izvçles)
Lietotâjs izvçlas vienu no vienpadsmit fokusa 
punktiem AF diapazonâ.
O Spot (Punktveida)
Iespçjams iestatît fokusa punktu skatu meklçtâja 
centrâ.
• Fokusa diapazonu iespçjams iestatît arî vadîbas panelî.
• AF punkts tiek fiksçts uz O neatkarîgi no šî iestatîjuma, ja tiek izmantoti 
objektîvi, kas nav DA, DA L, D FA, FA J, FA vai F.
OK
MENU
AUTO
Cancel
Select AF Point
OK
K-x_OPM.book  Page 127  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM