Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
128
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Iestatiet AF punktu uz S un 
nospiediet kursortaustiòu (
3).
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai mainîtu AF punktu.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
Izvçlçtais AF punkts parâdâs statusa 
logâ.
Fokusa pozîcijas iestatîšana AF râmî
• Nospiežot | (Zaïo) taustiòu, kad ekrânâ redzams statusa logs un [A Rec. 
Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
apakšizvçlnç | taustiòam piešíirta [Center AF Point] (AF punkta 
centrçšana) funkcija, ekrânâ parâdâs 2. solî redzamais logs.
• Mainîtâ AF punkta pozîcija saglabâjas pat tad, ja fotokamera tiek izslçgta 
vai fokusçšanas diapazons iestatîts uz b, c vai O.
MENU
OK
OK
Cancel
Select AF Point
OK
MENU
Cancel
Select AF Point
OK
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
20
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
800
AUTO
PICT
OK
K-x_OPM.book  Page 128  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM